Theo công văn của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 cho biết, yêu cầu của Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015 là phải đạt một số chỉ tiêu cụ thể: 70% đề tài, dự án thuộc chương trình có kết quả được công bố trên các tạp chí KH&CN trong nước và nước ngoài; 10% đề tài dự án được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và thực hiện đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10 nghìn lượt đối tượng ở nông thôn.

Kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn này dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 600 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nguồn tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp… khoảng 500 tỷ đồng, từ lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội và chương trình khoa học và công nghệ khác có liên quan 400 tỷ đồng.

Do đó, để đảm bảo Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011- 2015 thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình đến hết ngày 31/12/2016 và đề nghị các bộ, cơ quan liên quan đánh giá kết quả thực hiện bước đầu, đề xuất các bổ sung, điều chỉnh cần thiết để nâng cao hiệu quả chương trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện Chương trình này giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính cho biết, Bộ NN&PTNTmới chỉ có báo cáo kết quả sơ bộ của chương trình, mà chưa báo cáo được việc có đạt các tiêu chí cụ thể đã giao hay không, tình hình ứng dụng các kết quả vào thực tiễn…

Riêng về kinh phí, mới có báo cáo tổng hợp kinh phí do ngân sách trung ương cấp là 221,075 tỷ đồng, chưa có báo cáo cụ thể nguồn kinh phí khác theo quy định gồm: ngân sách địa phương, nguồn tài trợ quốc tế, của các doanh nghiệp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế- xã hội…

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng, chưa có đủ căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp tục thực hiện chương trình như đề nghị của Bộ NN&PTNT./.

M. Hoàng