Đơn vị ông Nghiêm Xuân Hoàng trúng thầu một dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Trong hợp đồng, sau khi đấu thầu cạnh tranh giá trị cho mục bảo hiểm bắt buộc là 500 triệu đồng. Với giá trị của phần bảo hiểm này, các nhà cung cấp bảo hiểm đều có thể cung cấp dịch vụ với các nghĩa vụ bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chủ đầu tư yêu cầu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó, phí bảo hiểm tối thiểu là 920 triệu đồng. Do đó, đơn vị bảo hiểm yêu cầu nhà thầu bỏ thêm 420 triệu đồng theo ý kiến của chủ đầu tư.

Ông Hoàng hỏi, chủ đầu tư làm như vậy là đúng hay sai? Nhà thầu có thể đàm phán phí bảo hiểm để bằng số tiền nêu trong hợp đồng đã ký và đúng với số tiền mà chủ đầu tư sẽ thanh toán theo hợp đồng không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện”.

Theo quy định tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

“Nghị định này áp dụng đối với:

1. Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng)” (Khoản 1 Điều 2)”.

“4. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng” (Điểm a Khoản 4 Điều 3)”.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP:

“3. Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm được quy định như sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ quy định pháp luật, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ quy định pháp luật về phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Chinhphu.vn