Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của LGLvào diện bị cảnh báo và cổ phiếu TNT vào diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 17/4/2014.

Theo đó, cổ phiếu của LGL bị đưa vào diện chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 49,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 28,14 tỷ đồng. Hiện tại, cổ phiếu LGL có giá trên thị trường là 5.900 đồng/cổ phiếu.

Đối với cổ phiếu TNT bị đưa vào diện kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 19,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 2,52 tỷ đồng.

Cổ phiếu TNT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 17/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, HSX sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Hiện tại cổ phiếu TNT hiện có giá 3.500 đồng/cổ phần./.

Hồng Quyên