hộ kinh doanh

Với mỗi mức độ rủi ro của hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ có giải pháp quản lý thuế phù hợp. Ảnh minh họa.

Tại Điều 15 Thông tư 31/2021/TT-BTC hướng dẫn về áp dụng quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì trường hợp rủi ro cao có thể áp dụng một hoặc kết hợp các biện pháp sau:

Rà soát, kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan làm cơ sở xác định lại doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; lập danh sách kiểm tra, khảo sát để xác định lại doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức có liên quan.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có rủi ro trung bình, cơ quan thuế có thể lựa chọn ngẫu nhiên đưa vào danh sách khảo sát doanh thu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tiếp tục thực hiện phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có rủi ro thấp, cơ quan thuế thực hiện lưu hồ sơ, phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Đối với cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh), nếu được xác định là có rủi ro cao, cơ quan thuế lựa chọn vào danh sách kiểm tra, xác minh thực tế và tổ chức thực hiện kiểm tra, xác minh theo quy định hiện hành.

Nếu rủi ro trung bình và rủi ro thấp, cơ quan thuế thực hiện lưu hồ sơ, tiến hành phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Trường hợp cá nhân có các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chức chi trả thu nhập, thì được kiểm soát qua việc phân tích dấu hiệu rủi ro của tổ chức chi trả thu nhập.

Đối với cá nhân có các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất, nếu được xác định có rủi ro cao, thì cơ quan thuế thực hiện phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định hiện hành đối với cá nhân và tổ chức có liên quan.

Nếu là rủi ro trung bình và rủi ro thấp, cơ qua thuế tiến hành lưu hồ sơ, thực hiện phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo./.

Nhật Minh