Hòa quyện ý Đảng lòng dân tạo nên sức mạnh vô song

Ở mỗi thời kỳ lịch sử, với hoàn cảnh đất nước khác nhau khát vọng ấy lại được thể hiện khác nhau. Khi đất nước bị xâm lăng thì khát vọng độc lập, chủ quyền dân tộc trỗi dậy thành khát vọng chủ đạo. Từ thời đại phong kiến với lời tuyên ngôn “sông núi nước Nam, vua Nam ở” của Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, đến thời đại Hồ Chí Minh với quyết tâm sắt đá “… dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Khi đất nước hòa bình, đó là khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Cội nguồn sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua khó khăn xây dựng đất nước hùng cường.
Cội nguồn sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua khó khăn xây dựng đất nước hùng cường.

Có thể nói, trong suốt hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ sao nhãng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, với bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng không chỉ đưa ra chủ trương, đường lối, mục tiêu mà còn lãnh đạo quần chúng nhân dân kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, gian khổ, hy sinh, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để hiện thực hóa khát vọng đó. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...”.

Với niềm tin sâu sắc vào tương lai và tiền đồ của đất nước, tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng ủng hộ to lớn của cả hệ thống chính trị, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Cội nguồn sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua khó khăn xây dựng đất nước hùng cường.
Niềm tin sâu sắc vào tương lai và tiền đồ của đất nước.

Ở một góc nhìn khác, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc cũng là khát vọng thiêng liêng, lớn lao của toàn thể người dân Việt Nam, thể hiện sự hòa hợp ý Đảng với lòng dân, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự hòa quyện giữa ý Đảng lòng Dân tạo nên sức mạnh vô song của Việt Nam, những sự kiện diễn ra trong 3 năm qua là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đó. Nhìn lại 3 năm qua, đại dịch Covid-19 và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực là những lực cản không nhỏ đối với việc hiện thực hóa khát vọng của dân tộc ta. Nhưng, chính khát vọng đó đã thôi thúc sự quyết tâm chính trị to lớn của Đảng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và sự thành công của đất nước là lời khẳng định đanh thép, khi ý Đảng, lòng Dân hòa vào làm một thì không có khó khăn nào có thể cản trở dân tộc Việt Nam thực hiện khát vọng của mình.

Hành động vì lợi ích nhân dân

Trước tác động do đại dịch Covid-19, Đảng ta đã nhấn mạnh chủ trương nhất quán lấy việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng, ổn định đời sống của nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Trải qua năm 2020, với sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, Đảng đã lãnh đạo đất nước khống chế thành công đại dịch Covid-19. Đến tháng 7/2021, khi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “... toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng đưa đất nước vượt qua đại dịch, thể hiện sâu sắc tinh thần “dân là gốc”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ”; Đảng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 với mục tiêu tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết.

Đi qua đại dịch Covid-19, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Tư tưởng vì dân, lấy con người làm trung tâm thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đảng ta luôn lấy mục tiêu vì nhân dân để hành động. Đảng có bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo nhân dân vượt qua những thử thách cam go, xứng đáng đại diện cho dân tộc, lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Giờ đây đại dịch đã đi qua, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Tư tưởng vì dân, lấy con người làm trung tâm thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đảng ta luôn lấy mục tiêu vì nhân dân để hành động. Đảng có bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo nhân dân vượt qua những thử thách cam go, xứng đáng đại diện cho dân tộc, lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cùng với việc lãnh đạo nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19, Đảng tiếp tục lãnh đạo công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, tham nhũng là giặc nội xâm, thắng giặc ngoại xâm đã khó, thắng giặc nội xâm lại càng khó hơn. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra những kết quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí:

“...Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu”. Với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay nhiều cán bộ đảng viên đã bị thi hành kỷ luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương và địa phương đã khởi tố, điều tra nhiều bị can, xét xử hàng nghìn vụ án liên quan đến tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Những quyết tâm chính trị của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng là minh chứng cho thấy quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.