Theo đó, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được áp dụng chế độ DNUT theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính.

Vinamilk có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015, Điều 23 Thông tư số 86/2013/TT-BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu đối với công ty là 36 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan đã công nhận 35 DN được hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên thủ tục hải quan./.

Hải Anh