Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, kế hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển đơn vị trở thành cơ quan hải quan hiện đại, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số theo định hướng chính phủ số, tạo nền tảng xây dựng hải quan thông minh.

Trong đó, đơn vị đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và công nghệ thời kỳ cách mạng 4.0, phù hợp với yêu cầu hải quan số, hải quan thông minh.

Cục Hải quan Thanh Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện hải quan số, hải quan thông minh
Cục Hải quan Thanh Hóa hướng đến hải quan số, hải quan thông minh. Ảnh: Phong Nhân

Đơn vị cũng đặt ra mục tiêu tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, thực hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước, của ngành và của tỉnh Thanh Hóa theo tinh thần Nghị quyết số 58- CNQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong kế hoạch đơn vị đặt ra một số chỉ tiêu nổi bật đến năm 2025 liên quan đến nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng hải quan số hướng đến hải quan thông minh như sau: 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa; cung cấp dịch vụ số với tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến từ 90% trở lên.

100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) cho người dân, doanh nghiệp và trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, đồng thời được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DCCI) của đơn vị nằm trong nhóm 5 đơn vị đẫn đầu tỉnh Thanh Hóa...

Theo đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cần thực hiện như: cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính; tham gia xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan.

Triển khai đồng bộ việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hải quan; tham gia ý kiến sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về kiểm tra sau thông quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động kiểm tra sau thông quan; áp dụng thống nhất chính sách thuế và thủ tục quản lý thuế...