THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ ngày 13/2/2015 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 18/3/2015 (trong giờ hành chính) .

- Địa chỉ bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Số 5 Pastuer, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 058.3824372 Fax: 058.3821918

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 5 Pastuer, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 058.3824372 / Fax: 058.3821918

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18/3/2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18/3/2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18/3/2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng./.

PV