Đã chi trả hỗ trợ hơn 15.800 tỷ đồng cho gần 19 triệu đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP