Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị sửa đổi quy định về đối tượng sinh viên được hỗ trợ vay vốn tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Quyết định 157) theo hướng: điều chỉnh “đối tượng sinh viên thuộc hộ có mức thu nhập 150% mức thu nhập bình quân của hộ gia đình nghèo” thành “đối tượng sinh viên thuộc hộ có mức sống trung bình”.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Quyết định 157 (Khoản 2 Điều 2), đối tượng cho vay bao gồm: học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

Đã đề xuất sửa đổi quy định về cho vay vốn đối với sinh viên nghèo
Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định đối tượng vay vốn cho sinh viên nghèo. Ảnh: TL.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5681/VPCP-KTTH ngày 11/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo và Ngân hàng Chính sách xã hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 11/TTr-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Tại Tờ trình số 11/TTr-BTC, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, thay thế đối tượng “hộ gia đình có mức thu nhập bình quân bằng 150% mức thu nhập của hộ nghèo” tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 157 bằng “hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật” và “hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật”.

Bộ Tài chính đề xuất phương án nêu trên là do: Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, trong đó quy định: Hộ cận nghèo có mức thu nhập bằng mức thu nhập hộ nghèo áp dụng giai đoạn 2022 - 2025, chỉ khác biệt về mức độ thiếu hụt chỉ tiêu đo lường dịch vụ xã hội cơ bản. Mức thu nhập hộ có mức sống trung bình theo tiêu chuẩn áp dụng trong giai đoạn 2022 - 2025 tối đa bằng 150% mức thu nhập của hộ nghèo.

Vì vậy, việc sửa đổi thay thế quy định đối tượng vay vốn “hộ gia đình có thu nhập bằng 150% hộ nghèo” bằng đối tượng “hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật” và “hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật” nhằm đảm bảo tính thống nhất của pháp luật hiện hành, không mở rộng đối tượng mới, không ảnh hưởng đến hoạt động cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Như vậy, nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình nêu trên./.