tài chính số

Việc số hóa các hoạt động đã tăng khả năng quản lý của các đơn vị hệ thống trong ngành Tài chính. Ảnh: TL.

Chủ động chuẩn bị về hành lang pháp lý

Chia sẻ tại Diễn đàn trực tuyến Tài chính số 2021 do TBTCVN tổ chức, TS. Nguyễn Việt Hùng cho biết những năm vừa qua đã chứng kiến sự chuyển động rất tích cực và tương đối đồng bộ của công cuộc chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính cũng đã có sự chuẩn bị về hành lang pháp lý và hạ tầng số đối với cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số của ngành.

Về hành lang pháp lý, ông Hùng cho biết, công cuộc chuyển đối số của ngành Tài chính được hỗ trợ bởi các nghị quyết, quyết định quan trọng như:

Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực tài chính - ngân sách;

Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018;

Quyết định 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 ban hành kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài chính và lộ trình chuyển đổi số của Bộ Tài chính;

Quyết định số 844/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025;

Cùng với đó là: Quyết định số 843/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về tích cực chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 749/ QĐ-TTg về chương trình chuyển đổi số quốc gia.

nguyễn việt hùng
TS. Nguyễn Việt Hùng chia sẻ tại Diễn đàn trực tuyến Tài chính số 2021.

Thống nhất hạ tầng truyền thông toàn ngành

Không chỉ hành lang pháp lý, theo TS. Nguyễn Việt Hùng, hiện nay hạ tầng cho chuyển đổi số của ngành Tài chính cũng đã tương đối đầy đủ, bao gồm hạ tầng kết nối, hạ tầng thiết bị, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng phát triển công nghệ.

Về hạ tầng kết nối, theo lãnh đạo Cục Tin học và thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã xây dựng thành công hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính đảm bảo kết nối trao đổi dữ liệu cho 2.737 đơn vị sử dụng, phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của toàn ngành Tài chính.

Hạ tầng thiết bị của ngành Tài chính trong những năm vừa qua cũng đã được triển khai đảm bảo đáp ứng được nhu cầu xây dựng, triển khai công nghệ thông tin của toàn ngành Tài chính.

Việc xây dựng hạ tầng dữ liệu ngành Tài chính được triển khai thông qua đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính” từ năm 2016.

Về hạ tầng ứng dụng, ngành Tài chính đã triển khai được một số hệ thống thông tin tài chính lớn, đóng vai trò nền tảng trong hoạt động tài chính – ngân sách nhà nước như: hệ thống thông tin tích hợp kho bạc (TABMIS), hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Hệ thống thông quan hàng hóa tự động/Hệ thống quản lý hải quan thông minh (VNACCS/VCIS), Hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) v.v. Một số hệ thống cốt lõi của ngành như Tabmis và VNACCS/VCIS đang được trình chủ trương nâng cấp, phát triển lên thế hệ mới, đáp ứng và phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của ngành.

Hiện nay, toàn ngành Tài chính có tổng số 474 cán bộ làm công tác công nghệ thông tin và thống kê tại cấp trung ương. Về cơ bản đội ngũ nhân lực về công nghệ thông tin ngành Tài chính đã, đang đáp ứng được các yêu cầu về phát triển, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin ngành.

Về lộ trình chuyển đổi số của ngành Tài chính, ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, đến năm 2025, ngành Tài chính sẽ thiết lập hệ sinh thái tài chính số, trong đó Chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa, cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh.

Ngày 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ấn nút khai trương Cổng công khai ngân sách của Bộ Tài chính. Đây là bước đầu triển khai dữ liệu ngân sách mở theo quy định của Luật Ngân sách.

Đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu xây dựng xong hệ sinh thái tài chính số hiện đại với cơ chế kết nối, cơ chế chia sẻ thông minh, từ đó tạo ra những giá trị gia tăng thông minh để hướng tới một nền kinh tế số toàn diện.

Hồng Vân