Nhiều điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công Địa phương trong nhóm đầu có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Cải thiện hiệu suất phân bổ, phù hợp các ưu tiên phát triển

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư khu vực tư nhân giảm sút thì việc tăng cường đầu tư công sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển
Ngân sách luôn đảm bảo đủ nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Ảnh: TL.

Trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước khó khăn: thực hiện thu ngân sách trung ương năm 2020 hụt khoảng 91 nghìn tỷ đồng so với dự toán; đánh giá năm 2021, thu ngân sách trung ương hụt khoảng 28 - 29 nghìn tỷ đồng so với dự toán, trong khi nhiều nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19 phát sinh. Tuy nhiên, trong điều hành ngân sách, luôn đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển. Đồng thời, Bộ Tài chính đã áp dụng hàng loạt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân.

Số vốn chi đầu tư công thực hiện năm 2020 (bao gồm cả số chuyển nguồn, nguồn tăng thu ngân sách địa phương và dự phòng ngân sách các cấp) đạt 550 nghìn tỷ đồng (dự toán 497,26 nghìn tỷ đồng).

Đối với năm 2021, dự toán chi đầu tư phát triển là 477,3 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 222 nghìn tỷ đồng, tiếp tục được đảm bảo nguồn để thực hiện./.