77 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập “toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, muôn triệu người con đất Việt đã sát cánh bên nhau giương cao cờ đỏ sao vàng, vượt muôn vàn gian khó, đấu tranh giành độc lập, thống nhất giang sơn Tổ quốc.

Đúng vào ngày ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28/8/1945, ngành Tài chính được thành lập và ngày này hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Trải qua 77 năm đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính các thời kỳ đã dày công vun đắp truyền thống đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Dấu ấn vẻ vang

Từ một nền tài chính non trẻ, phát huy truyền thống của các thế hệ cha, anh đi trước, đến nay các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã xây dựng được một nền tài chính trưởng thành về mọi mặt, đóng góp quan trọng và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức, là một ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, sứ mệnh và trách nhiệm của ngành Tài chính là rất to lớn và nặng nề.

Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính luôn quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với truyền thống vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.