Theo dự thảo thông tư, Hội đồng đàm phán giá thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng đàm phán giá thuốc.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, quyết định phương án đàm phán giá do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia xây dựng; thực hiện đàm phán giá thuốc theo kế hoạch đàm phán giá đã được phê duyệt.

Đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục được áp dụng đàm phán giá
Bộ Y tế đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục được áp dụng đàm phán giá. Ảnh: TL.

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia là đơn vị thường trực của Hội đồng đàm phán giá thuốc.

Căn cứ danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia xây dựng lộ trình, kế hoạch đàm phán giá dựa trên nhu cầu sử dụng thuốc thực tế của các cơ sở y tế, nhân lực của trung tâm và thời gian thực hiện đàm phán giá để đảm bảo tính hiệu quả và tính dự đoán của công tác đàm phán giá.

Theo dự thảo, việc xây dựng danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá dựa trên nguyên tắc sau: Thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, trừ thuốc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 70 Luật dược.

Danh mục thuốc được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Thuốc trong danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá được cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tiêu chí cụ thể xây dựng các danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Dự thảo nêu rõ, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc chung xây dựng danh mục thuốc nêu trên, thuốc được đưa vào Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

Thuốc, sinh phẩm tham chiếu thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Thuốc chỉ có 1 hoặc 2 nhà sản xuất theo dạng bào chế, nhà sản xuất (riêng vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ có 1 hoặc 2 nhà sản xuất theo thành phần vắc-xin, công nghệ sản xuất vắc-xin.

Tại dự thảo thông tư, Bộ Y tế đề xuất danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá gồm 315 loại, bao gồm 286 thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu được áp dụng hình thức đàm phán giá; 15 thuốc điều trị HIV-AIDS có từ 1 đến 2 nhà sản xuất được áp dụng hình thức đàm phán giá; 1 thuốc điều trị lao có từ 1 đến 2 nhà sản xuất được áp dụng hình thức đàm phán giá; 13 vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng có từ 1 đến 2 nhà sản xuất được áp dụng hình thức đàm phán giá.