dịch covid

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cần nguồn kinh phí lớn cho phòng, chống dịch. Ảnh: TL.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Chính phủ trình phương án phân bổ, sử dụng nguồn tiết kiệm chi và dự toán chi NSNN năm 2020 chưa sử dụng khoảng 64,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương (NSTW) là 12,1 nghìn tỷ đồng; dự toán chi thường xuyên của NSTW chưa sử dụng là 22,4 nghìn tỷ đồng; kinh phí cải cách tiền lương NSTW chưa sử dụng là 14,6 nghìn tỷ đồng; nguồn tăng thu tiết kiệm chi NSTW năm 2019 chuyển sang là 15,6 nghìn tỷ đồng.

Về phân bổ cụ thể, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã cho ý kiến đối với việc sử dụng 14,6 nghìn tỷ đồng kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng để xử lý các nhu cầu bổ sung cho ngân sách địa phương (NSĐP) cho các địa phương khó khăn về nguồn do hụt thu NSNN năm 2020.

Theo cơ quan này, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương hụt thu NSNN, việc sử dụng nguồn kinh phí trên (được chuyển nguồn sang năm 2021 theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN) để xử lý nhu cầu bổ sung cho NSĐP cho các địa phương khó khăn về nguồn thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương hiện hành do hụt thu NSNN năm 2020 và hỗ trợ nguồn cải cách tiền lương năm 2022 là hợp lý. Do đó, cơ quan này đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ.

Đối với việc sử dụng 12,1 nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi của NSTW để mua vắc xin phòng Covid-19, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, việc sử dụng nguồn vốn này để mua vắc xin phòng Covid-19 là cần thiết và cấp bách, đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật. Do đó, ủy ban đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ và đề nghị Chính phủ khẩn trương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch của Bộ Y tế bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW năm 2020 chưa sử dụng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, xuất phát từ nhu cầu thực tế phát sinh mua vắc xin để thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch, đề xuất của Chính phủ là hợp lý.

Tuy nhiên, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội quyết định việc chuyển nguồn kinh phí này sang năm 2021 để mua vắc xin phòng dịch Covid-19./.

Minh Anh