Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định: Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương quyết định đầu tư, chương trình, dự án nhóm A, B, C của cơ quan nhà nước thuộc cấp mình quản lý. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đầu tư chương trình, dự án nhóm A, B, C do đơn vị mình quản lý.

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (điểm a Khoản 1) không cho phép người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương được phân cấp cho cơ quan nhà nước trực thuộc quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước.

Đề xuất thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước
Bộ Tài chính đề xuất thẩm quyền quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, đặc thù của ngành Tài chính là có các đơn vị hệ thống dọc trải dài tại 63 tỉnh, thành (cấp tỉnh và cấp huyện), với số lượng dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các đơn vị thực hiện hàng năm tương đối lớn, chủ yếu là dự án nhóm C, dự án cải tạo, sửa chữa (khoảng 200 dự án/năm). Do đó, việc người đứng đầu bộ trực tiếp quyết định đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, bất cập, trong khi cơ quan quản lý như Kho bạc Nhà nước Trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không được phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung quy định: Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương được phân cấp cho cơ quan nhà nước trực thuộc quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch hàng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập, để phù hợp với việc phân cấp về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư công không có quy định về cấp có thẩm quyền quyết dịnh thời gian bố trí vốn cũng như trường hợp kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm, thẩm quyền kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Theo đó, về lâu dài để giải quyết triệt để vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa Luật Đầu tư công liên quan đến nội dung trên.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung quy định người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương được phân cấp cho cơ quan nhà nước trực thuộc quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước.