dịch covid

Có rất nhiều lực lượng cùng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5386/BTC-NSNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp cần phải hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật, tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách.

Trong đó, nêu rõ: HĐND cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh quyết định ban hành, UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và giám sát việc thực hiện.

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được đề nghị hướng dẫn kinh phí tăng thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của một số địa phương; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; do đó, Bộ Tài chính có hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vấn đề này./.

Minh Anh