tiền

Một số khoản chi ngân sách được quy định rõ trong Luật Ngân sách nhà nước . Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Tài chính đề xuất bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng (trong đó có Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng) từ năm 2017 đến năm 2019 cho tỉnh.

Bộ Tài chính cho biết, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Văn bản số 56- HD/VPTW ngày 27/10/2015 có quy định về kinh phí khen thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng (khoản 1 Mục V).

Theo đó, đối với các đảng uỷ không thuộc dự toán ngân sách đảng Trung ương (gồm các tỉnh ủy, thành ủy, các quận, huyện ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy các bộ, ngành) thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 69, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó quy định: “Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chỉ tiền thưởng do cấp mình quản lý”.

Tại Văn bản số 919-CV/VPTW/nb ngày 21/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng quy định mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90 năm tuổi Đảng và "các nội dung khác thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng và điều chỉnh hướng dẫn".

Như vậy, theo quy định tại các văn bản nêu trên thì ngân sách địa phương phải đảm bảo kinh phí chi thưởng kèm theo Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên do các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương quản lý.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật./.

Minh Anh