cơ chế tài chính

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 8 Thông tư số 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 1, Điều 10 Thông tư số 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các nội dung quy định tại Thông tư số 74/2016/TT-BTC và Thông tư số 76/2016/TT-BTC nói trên sẽ kéo dài thời gian áp dụng từ hết năm ngân sách 2020 đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thông tư số 59/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2021.

Hồng Vân