Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng là hóa chất dùng trong công nghệ thực phẩm có mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính sẽ được điều chỉnh lần lượt là 5%, 5%, 8% và 6%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2013.

PĐT