Linh hoạt trong điều hành chính sách

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong tháng 5/2022, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, lũy kế tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm ước tính đến hết tháng 5 khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật.

Cơ quan kho bạc nhà nước (KBNN) đã tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư; đồng thời chủ động quản lý, điều hành, sử dụng ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách các cấp, các đối tượng gửi tiền tại KBNN. Đến hết tháng 5/2022, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 356.676 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (1.112.194 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 116.672,9 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,9 tỷ đồng); cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (21,8%).

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Thế Dương

Thông qua công tác kiểm soát chi, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2022, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 2.702 món chi với tổng số tiền 179 tỷ đồng.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ NSNN, trong 5 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 19.128 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 371.404 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính trên 16.053,3 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp trên 4.128,9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác trên 10.735,8 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 1.188,5 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN trên 3.387 tỷ đồng.

Công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Đặc biệt, việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công đã cơ bản hoàn thành làm cơ sở tổ chức, thực hiện việc đầu tư, xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công.

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) ngày càng đi vào thực chất, giúp tiết kiệm chi cho NSNN, ông Trần Huy Trường - Chánh thanh tra Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực, trong đó cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả.

"Chúng tôi cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP đối với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức THTK, CLP tại địa phương nơi sinh sống. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền" - ông Trường nói.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 4/2022, Bộ Tài chính đã tiết kiệm từ mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc 421,6 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính tiết kiệm được trên 2.022,9 tỷ đồng từ các hoạt động mua sắm, sửa chữa này.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi NSNN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý thu NSNN; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng NSNN, gắn với tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng NSNN, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng NSNN và các nguồn lực tài chính công.

Đồng thời, thực hiện rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.