Hỏi: Công ty đầu tư sản xuất điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất lắp đặt là 916 kWp. Xin hỏi công ty có được áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch không? Công ty chỉ được cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì "... Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Luật Đầu tư và văn bản quy phạm pháp luật thi hành đã quy định các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư và các trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có dự án điện mặt trời nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đề nghị công ty căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật thuế TNDN, các quy định có liên quan và tính hình thực tế để áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.