Tại báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ DIG có tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là 16.137 tỷ đồng, trong đó, tài sản dài hạn là 5.437 tỷ đồng.

DIG: Đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng tiếp tục tăng cao
DIG: Đầu tư tài chính phải trích lập dự phòng tiếp tục tăng cao.
Dòng tiền âm và tồn kho tăng cao, SMC đặt mục tiêu năm 2022 khiêm tốn CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu FTM: Nợ phải trả lớn gấp hơn 6,5 lần vốn chủ sở hữu

Trong nhóm tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn có giá trị là 1.116 tỷ đồng và đáng chú ý là có tới 378 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính dài hạn phải trích lập dự phòng. Con số này theo đó tiếp tục tăng thêm so với số liệu đầu năm.

Về kinh doanh, doanh thu thuần công ty mẹ trong quý IV/2021 đạt 810 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 821 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất là 914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 814 tỷ đồng.

Doanh thu quý IV của công ty mẹ DIC Corp chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyện nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

Tại báo cáo hợp nhất, doanh nghiệp một số mảng kinh doanh giảm như doanh thu kinh doanh hàng hóa giảm 25,39 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 10,41 tỷ đồng, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm 34,89 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, công ty mẹ DIC Corp đạt doanh thu thuần 2.027 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 969 tỷ đồng. Trong các khoản chi phí, chi phí tài chính giảm so với năm 2020, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh công ty mẹ âm 815 tỷ đồng.

Tại báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần lũy kế năm 2021 đạt 2.569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 953 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 798 tỷ đồng./.