Theo thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh của FTM, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2021 đạt 88,4 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với mức gần 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

FTM: Nợ phải trả lớn gấp hơn 6,5 lần vốn chủ sở hữu
FTM: Nợ phải trả lớn gấp hơn 6,5 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh:T.L
Nợ ngắn hạn của HNG gấp gần 1,8 lần tài sản ngắn hạn Nợ gấp đôi vốn và dòng tiền âm, BCM phát hành thêm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu CMX phát hành tăng vốn gấp đôi, người nhà chủ tịch không ai mua

Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 153 tỷ đồng, cũng tăng mạnh so với mức doanh thu gần 45 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 ghi nhận mức âm 37,5 tỷ đồng, sau khi cùng kỳ năm trước đã âm 49,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm là âm 131,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 150,5 tỷ đồng.

Trong quý III/2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đức Quân âm gần 8,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 dương hơn 70 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/9/2021 là 1.367 tỷ đồng, lớn gấp 6,55 lần so với quy mô vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm.

Trong đó, riêng nợ ngắn hạn của công ty là 1.125 tỷ đồng, giá trị nợ ngắn hạn theo đó đã lớn gấp gần 1,3 lần so với giá trị tài sản ngắn hạn của công ty.

Trong nợ ngắn hạn, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có giá trị là 664 tỷ đồng, tiếp đến chi phí phải trả ngắn hạn là 340 tỷ đồng…

Trong khi đó, tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với 793 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 404 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là 219 tỷ đồng./.