Tại bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn của công ty ghi nhận mức 10.276 tỷ đồng, cao gấp gần 1,8 lần so với tài sản ngắn hạn cùng thời điểm.

Công ty cũng phát sinh khoản lỗ sau thuế hơn 122 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, theo đó lỗ lũy kế tính đến giữa năm 2021 là hơn 2.428 tỷ đồng.

Tại ngày lập báo cáo tài chính, công ty đang trong quá trình tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu một số khoản nợ và đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong giai đoạn nửa đầu năm 2021 là việc HNG đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu trong Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh (HAQM Việt Nam), Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk (HA Đắk Lắk) và Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên.

Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico), tổng giá trị chuyển nhượng các công ty này là 4.150 tỷ đồng. Số tiền lãi từ thương vụ này là khoảng gần 61 tỷ đồng, được công ty ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ./.

Chí Tín