Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là 2.500 tỷ đồng. Công ty giao cho ông Phạm Ngọc Thuận, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoặc người do ông Thuận ủy quyền thực hiện một số việc liên quan đến đợt phát hành.

Các vấn đề được ủy quyền gồm quyết định các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, thời điểm phát hành; thương lượng việc sử dụng tiền từ phát hành, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận; quyết định các vấn đề về tài sản đảm bảo… và một số nội dung khác.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của Becamex IDC được thực hiện sau khi công ty này kết thúc nửa đầu năm tài chính 2021 với quy mô nợ phải trả ghi nhận ở mức 31.948 tỷ đồng. Giá trị nợ phải trả theo đó lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ phải trả, riêng vay và nợ thuê tài chính dài hạn của công ty có giá trị 10.603 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 5.451 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của công ty đạt 3.092 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 988 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Lý do khiến doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận tăng do giá vốn hàng bán trong nửa đầu năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá vốn hàng bán ghi nhận 1.764 tỷ đồng, trong khi chỉ số này của nửa đầu năm 2020 là 2.464 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2021 đã tăng 11,4%, đạt giá trị 1.328 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Becamex IDC ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 573 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 24 tỷ đồng./.

Chí Tín