nông nghiệp

Hiện có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, ban hành thông tư hướng dẫn lập dự toán, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 17/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Đồng thời, ngày 6/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT- BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Nghị định quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành; tuy nhiên không giao Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về thủ tục thanh toán vốn. Do vậy, đối với các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán vốn của các dự án qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo Điều 17 của nghị định này.

Về quyết toán niên độ ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành, khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công 2019 có quy định đối tượng đầu tư công như sau: cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, các khoản hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ thuộc đối tượng đầu tư công.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước./.

Minh Anh