Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt cho biết, tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2021 của tập đoàn (trước soát xét) đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của BVH đạt 1.989 tỷ đồng, tăng trưởng 20,5% so với năm 2020.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2021 đạt 18.908 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.520 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2021 của Bảo Việt vượt 2 tỷ USD
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Bảo Việt tăng trưởng 20,5%.

Cùng với công ty mẹ, các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng đạt kết quả hết sức khả quan. Theo đó, năm 2021, tổng doanh thu Bảo Việt Nhân thọ đạt 37.845 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 30.562 tỷ đồng, tăng trưởng 9,0% so với năm 2020 - tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 875 tỷ đồng, tương đương năm 2020.

Năm 2021, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 10.568 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ đồng - khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 215 tỷ đồng, tăng trưởng tốt so với thực hiện năm 2020.

Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 115 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3,2% so với năm 2020. BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 96.290 tỷ đồng.

Đối với Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), năm 2021, tổng doanh thu của BVSC đạt 1.146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, đều đạt gấp đôi so với thực hiện năm trước./.