hóa đơn điện tử

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử phải có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Ảnh: NM.

>> Cục thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

>> Sẽ quay số trúng thưởng hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền

>> Ngành Thuế: Tập trung mọi nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử

>> Người bán, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

>> Chính thức triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố

>> Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy từ 1/7/2022

Theo hướng dẫn của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức.

Về nhân sự, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có tối thiểu 5 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin.

Về kỹ thuật, tổ chức phải có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã cho người bán và người mua theo quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử và pháp luật khác có liên quan.

Có giải pháp nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử với người sử dụng dịch vụ; giải pháp truyền, nhận dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế thông qua tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử.

Thông tin quá trình nhận, truyền dữ liệu phải được ghi nhật ký để phục vụ công tác đối soát. Có giải pháp sao lưu, khôi phục, bảo mật dữ liệu hoá đơn điện tử. Có tài liệu kết quả kiểm thử kỹ thuật thành công về giải pháp truyền nhận dữ liệu hoá đơn điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Về trình tự thủ tục cấp hóa đơn điện tử, theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-TBTC, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử gửi hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí, gồm tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết thực hiện đến Tổng cục Thuế.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Thuế đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Các tổ chức phải chịu trách nhiệm về hồ sơ văn bản cung cấp. Trong quá trình hoạt động, trường hợp phát hiện tổ chức cung cấp dịch vụ không đúng quy định, Tổng cục Thuế thông báo và hủy thông tin công khai của tổ chức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế./.

Nhật Minh