Du lịch Việt Nam có 6 chỉ số trụ cột vào nhóm dẫn đầu thế giới