tài sản công

Việc lập dự toán kinh phí sửa chữa tài sản công phải phù hợp với mức độ thiệt hại và khả năng ngân sách. Ảnh: TL.

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí chi thường xuyên được bố trí từ ngân sách nhà nước (NSNN) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật để thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định.

Thông tư này không điều chỉnh đối với: kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng như: giao thông, đê điều, công trình thủy lợi, văn hóa, thông tin truyền thông.... Các công trình này nếu có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa quy định riêng, thì thực hiện theo quy định riêng đối với từng lĩnh vực. Kinh phí để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý của từng lĩnh vực.

Nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ nhiều nguồn, như: nguồn chi thường xuyên của NSNN; từ phí được để lại để chi thường xuyên theo quy định của pháp luật; nguồn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Dự thảo thông tư nêu rõ, kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN của cấp có thẩm quyền, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công thuộc trách nhiệm quản lý tài sản công và chế độ tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công..., cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình; gửi cơ quan chủ quản ở trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I), để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp trong năm cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công ngoài dự toán được giao, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về lập dự toán theo quy định.

Trường hợp do thiên tai, dịch họa hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán đã được giao; thì căn cứ vào báo cáo đánh giá mức độ thiệt hại, xây dựng dự toán kinh phí sửa chữa, gửi cơ quan cấp trên tổng hợp, gửi cơ quan tài chính đồng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sữa chữa khắc phục thiệt hại phù hợp với mức độ thiệt hại, theo khả năng ngân sách và phù hợp với phân cấp NSNN./.

Minh Anh