Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế cho biết, quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với những trường hợp có khả năng khiếu nại nhằm hạn chế việc đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý không đúng quy định của pháp luật thuế, gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế.

Quy chế này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế khi thực hiện khiếu nại các quyết định hành chính thuế. Vì những vấn đề có sự khác nhau về cách hiểu giữa người nộp thuế và cơ quan thuế đã được cơ quan thuế các cấp trao đổi, thống nhất từ trước khi người nộp thuế thực hiện khiếu nại, nên hạn chế được việc khiếu nại của người nộp thuế sau khi đã ký biên bản thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thuế.

Đối với các trường hợp qua thanh tra, kiểm tra có khả năng khiếu nại, việc xử lý sẽ theo đúng trình tự quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và nội dung quy chế, và thực hiện từ cấp dưới lên cấp trên; không giải quyết các văn bản gửi vượt cấp.

Một số trường hợp có khả năng khiếu nại gồm các trường hợp văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định nhưng đoàn thanh tra, kiểm tra vẫn xử lý. Người nộp thuế có cách hiểu văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý ngang nhau nhưng quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Các trường hợp cơ quan thuế đã gửi mẫu trưng cầu giám định nhưng chưa được cơ quan chức năng trả lời.

Trường hợp cuộc thanh tra, kiểm tra để tiến hành xử lý theo kiến nghị của các cơ quan chức năng (ví dụ: Cơ quan thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước,...) nhưng người nộp thuế chưa thống nhất các căn cứ quy phạm pháp luật mà các cơ quan này kiến nghị xử lý.

Trường hợp người nộp thuế bảo lưu ý kiến; người nộp thuế không ký biên bản thanh tra, kiểm tra; không chấp hành quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế.

Trường hợp ấn định thuế mà còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Người nộp thuế đang có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời (trước thời điểm ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra) và chưa nhận được văn bản trả lời để làm căn cứ thực hiệ. Hoặc các trường hợp khác người nộp thuế có khả năng khiếu nại theo nhận định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra. Ví dụ như: Cùng một nội dung vụ việc 2 đoàn thanh tra, kiểm tra 2 niên độ khác nhau lại xử lý khác nhau…

Theo quy định tại Quy chế, đối với các trường hợp vướng mắc cần phải gia hạn kiểm tra để xử lý, thời gian gia hạn không quá 5 ngày làm việc và Quyết định kiểm tra chỉ được gia hạn 01 lần.

Đối với trường hợp thanh tra, thời gian của quyết định thanh tra và quyết định gia hạn thanh tra do Tổng cục Thuế tiến hành không quá 70 ngày làm việc; do Cục Thuế tiến hành không quá 45 ngày làm việc và cũng chỉ được gia hạn một lần.

Khi kết thúc thanh, kiểm tra, trường hợp người nộp thuế không ký Biên bản thì chậm nhất trong 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản thanh, kiểm tra, Trưởng đoàn thanh, kiểm tra phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh, kiểm tra để trình Lãnh đạo cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên bản thanh, kiểm tra.

Nếu người nộp thuế vẫn không ký biên bản thanh, kiểm tra thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản thanh, kiểm tra, Lãnh đạo cơ quan thuế ban hành Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và (hoặc) kết luận thanh, kiểm tra thuế theo nội dung trong biên bản thanh, kiểm tra./.

Độc giả quan tâm vui lòng xem toàn văn Quyết định 1276/QĐ-TCT tại đây.

Hoàng Lâm