Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020. Theo đó, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của Nhà nước bảo đảm cho việc khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, các chi phí sự nghiệp khác theo quy định hiện hành.

Đối với dự toán năm 2014, Chính phủ đang trình Quốc hội bố trí hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Chương trình bảo vệ phát triển rừng là gần 92 tỷ đồng. Mức này gồm vốn đầu tư là 80 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 12 tỷ đồng; chưa kể kinh phí hỗ trợ đối với các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Năm 2013 dự toán NSNN đã hỗ trợ cho Hà Giang thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng là hơn 67 tỷ đồng; bao gồm: vốn đầu tư gần 37 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 30 tỷ đồng

Căn cứ khả năng cân đối NSTW, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT tiếp tục trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán năm 2015 và những năm tiếp theo.

Ngô Huệ