giá xăng dầu

Giá cơ sở tăng từ trên 3% đến 7%, thương nhân đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo định mức. Ảnh: Đ.T

Nội dung này có tại dự thảo Thông tư liên tịch Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tăng vượt 3% sẽ bù đắp bằng Quỹ bình ổn giá

Cụ thể, theo quy định tại dự thảo thông tư, thương nhân đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu trong các trường hợp như sau:

Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng vượt ba phần trăm (> 3%) đến bốn phần trăm (≤ 4%) so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá bán tăng trong phạm vi đến ba phần trăm (≤3%) và được sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với phần tăng vượt ba phần trăm (>3%) đến bốn phần trăm (≤4%).

Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng vượt bốn phần trăm (> 4%) đến bảy phần trăm (≤ 7%) so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá bán tăng trong phạm vi đến ba phần trăm (≤3%) cộng (+) thêm năm mươi phần trăm (50%) của mức chênh lệch giá tính từ tỷ lệ giá cơ sở tăng vượt ba (>3%) đến tỷ lệ tăng thực tế trong phạm vi tăng vượt từ ba phần trăm (>3%) đến bảy phần trăm (≤7%); năm mươi phần trăm (50%) còn lại được bù đắp từ Quỹ Bình ổn giá.

Việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá phù hợp với thời gian tối thiểu giữa hai (02) lần điều chỉnh giá. Trong trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên bảy phần trăm (> 7%) so với so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá bán như trên.

Phần chênh lệch còn lại Bộ Công Thương chủ trì phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ quyết định công bố các biện pháp bình ổn giá thông qua điều hành chính sách thuế, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá và các biện pháp kinh tế hành chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quỹ Bình ổn giá phải được gửi tại ngân hàng

Trường hợp việc tăng giá xăng dầu có tác động bất lợi đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ quyết định công bố các biện pháp bình ổn giá thông qua điều hành chính sách thuế, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá và các biện pháp kinh tế hành chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, theo quy định tại dự thảo thông tư, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ phải gửi tại các ngân hàng thương mại, thay vì để tại doanh nghiệp như hiện hành.

Theo đó, tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được tính lãi suất theo mức lãi suất thanh toán của Ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá trong cùng thời kỳ.

Phần lãi phát sinh trên tài khoản số dư Quỹ Bình ổn giá dương được kế toán ghi tăng tài khoản Quỹ Bình ổn giá. Việc quản lý, điều hành tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan phải được thực hiện công khai, minh bạch.

Trường hợp, thương nhân đầu mối thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, mà tại thời điểm đó số dư của Quỹ Bình ổn giá không còn (số dư tài khoản Quỹ Bình ổn giá tại ngân hàng thương mại bằng không (0)), thương nhân đầu mối được vay vốn và được tính lãi suất tối đa bằng lãi suất thanh toán của ngân hàng thương mại cho phần sử dụng vượt Quỹ Bình ổn giá (phần số dư Quỹ Bình ổn giá bị âm).

Phần lãi phát sinh trên tài khoản số dư Quỹ Bình ổn giá âm (khoản thương nhân đầu mối phải vay vốn bổ sung khi Quỹ Bình ổn giá âm) được kế toán ghi giảm tài khoản Quỹ Bình ổn giá. Việc hoàn trả được tiến hành hàng tháng khi Quỹ Bình ổn có số dư dương và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kết thúc năm tài chính, Quỹ Bình ổn giá có kết dư, thương nhân đầu mối được phép kết chuyển sang năm sau.

Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, thương nhân đầu mối phải công bố số dư đầu kỳ, số trích lập Quỹ Bình ổn giá, số sử dụng Quỹ Bình ổn giá, số dư Quỹ Bình ổn giá của tháng liền kề trước đó. Đồng thời kết chuyển toàn bộ số trích lập Quỹ Bình ổn giá của tháng liền kề trước đó vào tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Định kỳ ngày mùng một (01) hàng tháng (trừ ngày nghỉ lễ, chủ nhật), ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá phải gửi sao kê về các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản Quỹ Bình ổn giá của thương nhân đầu mối trong tháng liền kề trước đó đến Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá)./.

Hoàng Lâm