Công chức Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn đầu tư.

Công chức Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: KBNN Quảng Nam

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục

Nhận thức rõ việc phân bổ vốn nhanh, kịp thời là một trong những thuận lợi cơ bản giúp các chủ đầu tư thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn được nhanh chóng, thuận lợi nên UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định giao kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn khá sớm cho các dự án.

Theo đó, từ giữa tháng 12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phân bổ vốn với tổng kế hoạch vốn 5.303,538 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 1.268,823 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 4.034,715 tỷ đồng). Đến ngày 15/3/2021, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ được gần 4.429 tỷ đồng, đạt 83,5%, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 1.185 tỷ đồng, đạt 93,4%, ngân sách tỉnh trên 3.244 tỷ đồng đạt 80,4% kế hoạch.

Tuy nhiên, hết quý I/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam mới chỉ giải ngân được 711 tỷ đồng, đạt trên 13% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Riêng đối với vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài (trên 1.386 tỷ đồng), đến nay, KBNN Quảng Nam đã thực hiện giải ngân được 171 tỷ đồng, đạt 9,48%.

Theo nhận xét từ KBNN Quảng Nam, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài hiện vẫn còn quá thấp. Tiến độ này đang chậm so với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên nhân được chỉ ra là do trong các tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đang tập trung giao chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị trực thuộc sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu một số thủ tục của kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài qua năm 2021. Một số dự án ODA đang trong thời gian triển khai các thủ tục đấu thầu tư vấn thiết kế, thi công. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn quá nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để tháo gỡ các vướng mắc này, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tại quyết định, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát để tăng cường tính phân cấp, ủy quyền cho các chủ đầu tư, các sở, ban ngành và các địa phương về các thủ tục liên quan đến thẩm quyền của từng tổ chức, đơn vị và chính quyền các cấp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đầu tư công.

Kiểm soát thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Ông Trần Phước Tào - Giám đốc KBNN Quảng Nam cho biết, là cơ quan kiểm soát khâu cuối của các dự án, KBNN Quảng Nam cũng đang thực hiện một số giải pháp để góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, KBNN Quảng Nam đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, nội dung kiểm soát. Đồng thời, KBNN Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KBNN để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Đặc biệt, Giám đốc KBNN Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và các KBNN huyện, thành phố phải cập nhật kịp thời, đầy đủ kế hoạch vốn đầu tư giao năm 2021, kế hoạch vốn kéo dài để chủ động phối hợp với chủ đầu tư giải ngân kịp thời theo tiến độ giải ngân của dự án.

Đồng thời, từ nay đến cuối năm, KBNN Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc.

Ngoài ra, KBNN Quảng Nam đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc quản lý, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các chủ đầu tư, các dự án vi phạm chế độ về tạm ứng và thu hồi tạm ứng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đâu tư đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế thấp nhất số vốn đầu tư tạm ứng quá thời hạn vẫn chưa thanh toán thu hồi.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn


Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 với yêu cầu và mục tiêu là triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về đẩy mạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan với quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Vân Hà