Thông tư số 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 đã quy định cụ thể về tổ chức điều hành dự toán chi NSNN, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao.

Giải ngân vốn vay về cho vay lại phải trong mức bội chi của địa phương
Bội chi của địa phương cũng phải được kiểm soát chặt. Ảnh: TL.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Đối với vốn Chính phủ vay về cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại, thực hiện giải ngân trong phạm vi dự toán tổng mức vay và bội chi ngân sách của địa phương đã được Quốc hội quyết định.

Trường hợp trong tổ chức thực hiện dự toán, địa phương phát sinh nhu cầu vay vượt dự toán được giao, địa phương báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định trong phạm vi tổng mức vay của ngân sách nhà nước, tổng mức bội chi ngân sách các địa phương và bội chi ngân sách nhà nước./.