giảm phí

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã quy định giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Ảnh: S.T

Đó là nội dung chính tại Thông tư số 12/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trong thời gian có hiệu lực của thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo mức thu phí quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trường hợp không thu phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 12, kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trở lại mức 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt./.

Đức Minh