Hà Nội chốt kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết.

Nghị quyết này ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về một số mức chi, kinh phí thực hiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội: chi lấy ý kiến chuyên gia là 1,5 triệu đồng/văn bản; báo cáo của UBND TP. Hà Nội là 7 triệu đồng; báo cáo của các sở, ban, ngành thành phố, báo cáo của UBND cấp huyện, báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập là 1,5 triệu đồng; chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo là 900 nghìn đồng; trường hợp kiểm tra văn bản mà phát hiện dấu hiệu trái pháp luật là 500 nghìn đồng…

Các nội dung khác không quy định tại nghị quyết này áp dụng tối đa theo Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 8/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, đối tượng nội dung, mức chi đều thống nhất, đầy đủ theo quy định tại các thông tư có liên quan của Bộ Tài chính. Ban Pháp chế đồng tình, thống nhất với đề xuất của UBND thành phố các nội dung quy định trọng tâm, cơ bản trong dự thảo nghị quyết.

Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội và thay thế Phụ lục số 07 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 về việc quy định một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.