Hà Nội sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất
Công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất sẽ được đẩy mạnh trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: TL

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 31/12/2021, sở này và các ngành đã rà soát, tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất khoảng 43.791.407 m2, diện tích nhà khoảng 9.919.172 m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Tổng số các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định đã được Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý theo đúng quy định (thu hồi, điều chuyển; chuyển giao; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất…) kể từ thời điểm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực là 653 cơ sở, với 5.821.542 m2 đất và 359.503 m2 nhà.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu, báo cáo UBND thành phố có ý kiến về dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn để Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền 1.937 cơ sở nhà, đất với diện tích khoảng 18.201.896 m2 đất và khoảng 7.784.662 m2 nhà.

Trong đó, đã kiến nghị Bộ Tài chính quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền cho phép chuyển giao 557.383 m2 đất và 56.524 m2 nhà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương về UBND thành phố để quản lý, xử lý theo quy định pháp luật, trong đó ưu tiên sử dụng phục vụ nhu cầu công cộng và các nhu cầu khác của thành phố.

Sở Tài chính Hà Nội cho biết, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà là trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trong thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng, khẩn trương hoàn thành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Thống kê cơ sở nhà đất là tài sản công để sắp xếp lại

Trung tuần tháng 6/2022, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quí Tiên đã đề nghị trong sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính cần khẩn trương thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát, số cơ sở đã hoàn thành theo quy định, số cơ sở chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân và tiến độ thực hiện; đôn đốc các đơn vị rà soát, hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và có biện pháp, lộ trình giải quyết, thẩm định các hồ sơ trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt cụ thể...