Hà Nội: Năm 2024 được giao trên 10.500 biên chế hành chính
Hà Nội: Năm 2024 được giao trên 10.500 biên chế hành chính. Ảnh: Minh họa

Trong kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Hà Nội mới đây, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn… trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.

Đối với biên chế hành chính, giao biên chế năm 2024 cho các đơn vị bằng số giao năm 2023 (trừ các đơn vị có sắp xếp lại tổ chức bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua). Các năm tiếp theo, căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả trình sửa đổi Luật Thủ đô, UBND TP.Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cắt giảm biên chế để bảo đảm chỉ tiêu tinh giản của Bộ Chính trị giao. Đối với biên chế công chức phường, giữ nguyên theo số lượng công chức trung ương giao.

Biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.565 biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên là 7.940 biên chế; biên chế công chức phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là 2.625 biên chế.

Biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 113.537 biên chế. Số lượng cán bộ phường, cán bộ, công chức xã, thị trấn là 9.688 chỉ tiêu; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 8.037 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu lao động hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 11.840 chỉ tiêu, trong đó: Khối các cơ quan hành chính là 1.432 chỉ tiêu; khối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 10.408 chỉ tiêu.

Lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại nhóm 4 thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 2.374 chỉ tiêu, trong đó: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành là 7 chỉ tiêu; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện thị xã là 2.367 chỉ tiêu; lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 8.113 chỉ tiêu...

Tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội tập trung hoàn thiện đề án vị trí, việc làm và phê duyệt đề án vị trí, việc làm trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cũng theo UBND TP.Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Trong quá trình tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế 5% đối với công chức và 10% đối với viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

Trong Kết luận số 972-TB/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phương án giao chỉ tiêu biên chế năm 2023 và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 của hệ thống chính trị TP.Hà Nội đã dự kiến phương án tinh giản biên chế công chức hành chính khối chính quyền thành phố. Theo đó, năm 2024, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2025, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2026, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%. Đối với biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện cắt giảm theo tỷ lệ: Năm 2024 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2025 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2026 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%.