Hà Nội thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, giảm 61 xã, phường
Hà Nội thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, giảm 61 xã, phường.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, số lượng đơn vị hành chính sau khi sắp xếp có sự chênh lệch so với Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND TP. Hà Nội là do theo Phương án số 01/PA-UBND tính cả 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 509 đơn vị, giảm 70 đơn vị.

Tuy nhiên, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này; sẽ thực hiện trong đề án xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị.

HĐND TP. Hà Nội tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP. Hà Nội, với các nội dung sau:

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Vì: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Châu Sơn, xã Phú Phương và xã Tản Hồng thành xã Phú Hồng.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chương Mỹ: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đồng Phú và xã Hồng Phong thành xã Hồng Phú; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú An Nam và xã Hòa Chính thành xã Hòa Phú.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mê Linh: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân của xã Vạn Yên và xã Liên Mạc thành xã Liên Mạc.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mỹ Thành và xã Bột Xuyên thành xã Mỹ Xuyên; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đốc Tín và xã Vạn Kim thành xã Vạn Tín...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội đã đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Thành ủy và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ban Pháp chế yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương của trung ương, thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện để cho nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi các giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.

Sau khi Nghị quyết thông qua, HĐND TP. Hà Nội giao UBND TP. Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP. Hà Nội theo quy định của pháp luật. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND TP. Hà Nội, các Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội và các đại biểu HĐND TP. Hà Nội giám sát việc thực hiện nghị quyết.