Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của công ty không đầy đủ nội dung theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC còn bị phạt 25 triệu đồng, do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị, tiền lương tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo. Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Mức xử phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.