Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 24.280 tỷ đồng, tăng 15,2 %; thu nội địa đạt gần 5.978 tỷ đồng, tăng 19,8%.

Đặc biệt, số thu do ngành Thuế quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp tăng cao như: thu từ khu vực DNNN trung ương đạt trên 1.246,4 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 49,9%; thu từ DNNN địa phương đạt trên 590,5 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 26%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1.183 tỷ đồng; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt trên 1.242 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 588 tỷ đồng...

Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, NS của thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo dự toán được duyệt; các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm “du lịch và đô thị”…/.

Nhật Nam