HQVN

Thống kê đến đầu tháng 9/2021, ngành Hải quan đã cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4, chiếm gần 91% tổng số thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Song song với việc cung cấp DVCTT trên các hệ thống thông tin của ngành, Tổng cục Hải quan cũng tích cực kết nối thủ tục hải quan với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Cụ thể, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tích hợp và cung cấp 72 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Thực hiện kế hoạch đã đăng ký và được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, từ nay đến hết năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để tích hợp 26 DVCTT về hải quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đồng thời với hệ thống cung cấp DVCTT của ngành Hải quan việc tích hợp DVCTT hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia, sẽ tạo thêm kênh dịch vụ tiện tích cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu…/.

Ngọc Linh