hai quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai của DN để phục vụ công tác xử lý nợ thuế. Ảnh: Minh Định

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua có nhiều trường hợp doanh nghiệp (DN) nợ thuế quá hạn phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng chưa hiệu quả và phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 125, khoản 1 Điều 135 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Do đó, sau khi đã có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các bước cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN nợ thuế quá hạn, căn cứ vào khoản 1 Điều 135 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Cụ thể, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nêu tại Điểm đ khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Trường hợp phòng đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Mẫu số 07/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP phải có một số nội dung chủ yếu. Đó là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận văn bản; thông tin của người nộp thuế bị cưỡng chế: tên, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh; loại giấy tờ đề nghị thu hồi; các thông tin liên quan đến loại giấy tờ đề nghị thu hồi (số, ngày tháng năm ban hành...); lý do thu hồi; thời gian đề nghị cơ quan ban hành thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”./.

Ngọc Linh