Hỗ trợ hơn 2 triệu USD cho tỉnh Thái Bình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn
Hàn Quốc hỗ trợ gần 2 triệu USD cho tỉnh Thái Bình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn. Ảnh: TL

Dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn sẽ tạo được vành đai rừng ngập mặn vững chắc bảo vệ khoảng 54km đê biển dọc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN - Hàn Quốc (AFoCo), được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2024 tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đông Hoàng, Đông Long (Tiền Hải).

Dự án này sẽ gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 được thực hiện trong 3 năm đầu (2016 - 2018), trồng mới 80ha, trồng bổ sung 80ha, bảo vệ 960ha rừng bao gồm rừng được trồng mới, trồng bổ sung và diện tích rừng hiện có; hợp phần 2 thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông.

Dự kiến, năm 2018 sẽ hoàn thành các hạng mục. Dự án tăng cường nhận thức và năng lực cán bộ và người dân địa phương về trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.