gạo tạm trữ

Hoạt động mua gạo tạm trữ sẽ được NSNN hỗ trợ lãi suất vay vốn. ảnh: minh họa

Hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 7%/năm

Theo đó, NSNN hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng này để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014- 2015.

Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được NHNN chỉ định. Thương nhân mua thóc, gạo tạm trữ bằng nguồn vốn khác, không phải bằng nguồn vay ngân hàng thương mại thì sẽ không được hỗ trợ.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014- 2015 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ không được vượt quá 01 triệu tấn quy gạo.

Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 01/3/2015 đến hết ngày 15/4/2015. Thời gian được hỗ trợ lãi suất là thời gian tạm trữ thực tế, tính từ thời điểm mua thóc, gạo đến thời điểm bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời hạn ngày 30/6/2015.

Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế GTGT) cho từng loại thóc, gạo. Căn cứ để xác định giá mua thực tế theo giá thị trường là hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng, phiếu nhập kho hàng hóa, hoá đơn mua hàng, chứng từ chuyển tiền hoặc các chứng từ có liên quan khác do thương nhân xuất trình.

Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng thương mại theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm, theo hướng dẫn của NHNN tại công văn số 1133/NHNN-TD ngày 27/02/2015 và công văn số 1230/NHNN-TD ngày 04/3/2015.

Khoản hỗ trợ lãi tiền vay ngân hàng từ NSNN đối với số thóc, gạo mua tạm trữ được hạch toán vào khoản thu nhập khác trong kỳ của thương nhân và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Quy trình cấp phát kinh phí hỗ trợ

Đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, hai doanh nghiệp này hướng dẫn các đơn vị thành viên lập hồ sơ hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng và tổng hợp chung gửi Bộ Tài chính. Tổng công ty phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 01/10/2015.

Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ lãi suất cho các tổng công ty. Việc thẩm định hồ sơ và cấp phát kinh phí cho thương nhân phải được hoàn tất chậm nhất là hết ngày 30/11/2015. Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ do Bộ Tài chính cấp về tài khoản tổng công ty, trong thời gian 05 ngày làm việc tổng công ty thực hiện cấp lại cho các đơn vị thành viên.

Đối với các thương nhân khác, sau khi kết thúc thời gian mua tạm trữ (ngày 15/4/2015), thương nhân phải báo cáo sở tài chính địa phương (nơi đóng trụ sở chính) kết quả mua tạm trữ theo biểu mẫu, trước thời điểm 31/05/2015.

Sở tài chính lập kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ lãi suất tiền vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân trên địa bàn trình UBND tỉnh (thành phố) để gửi Bộ Tài chính, trước thời điểm 15/6/2015.

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài chính thực hiện cấp bổ sung từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện chính sách, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015.

Chậm nhất trước ngày 01/10/2015, thương nhân phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đầy đủ về sở tài chính địa phương.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, sở tài chính có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh ra quyết định cấp phát kinh phí hỗ trợ lãi suất theo hình thức lệnh chi tiền về tài khoản tiền gửi của thương nhân mở tại kho bạc nhà nước.

Việc thẩm định hỗ trợ lãi suất được thực hiện một lần sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất, việc cấp phát kinh phí cho thương nhân phải được hoàn tất chậm nhất là hết ngày 30/11/2015./.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ lãi suất được xác định theo công thức sau đây:

Kinh phí hỗ trợ lãi suất = Trị giá mua tạm trữ đến thời điểm 15/04/2015 (hoặc dư nợ vay ngân hàng để tạm trữ đến thời điểm 15/04/2015 trong trường hợp dư nợ vay thấp hơn trị giá mua tạm trữ) x Thời gian hỗ trợ lãi suất (4 tháng) x Tỷ lệ lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại nơi thương nhân vay vốn (% năm)/12 tháng.

Vũ Long