Với kinh phí 900.000 USD, dự án sẽ giúp đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Ảnh: vovworl.vn

Đây là một trong những nội dung của danh mục Dự án HTKT lần 2 cho Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do ADB viện trợ không hoàn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 31/10/2013.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ cải cách Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và đổi mới quản trị DN nhằm nâng cao lợi nhuận của các DN được tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản lý các DNNN.

Hoạt động chính của dự án là lựa chọn từ 2 đến 3 DNNN để từ đó thực hiện đánh giá toàn diện. Đồng thời xây dựng đề án tái cấu trúc cho các DN được hỗ trợ và hoàn thiện một số sản phẩm tri thức cho cải cách DNNN trong tương lai. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2013 - 12/2014.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của dự án này. Bộ Tài chính có nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư và theo đúng theo quy định hiện hành. Cơ chế tài chính trong nước cho dự án do ngân sách Nhà nước cấp phát./.

TN