giàn khoan dầu

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí có thể khai, nộp thuế bằng ngoại tệ chuyển đổi. Ảnh: TL.

Tại dự thảo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 có hướng dẫn cụ thể về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế. Theo đó, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí có thể nộp thuế bằng ngoại tệ.

Cụ thể, tại Điều 4 dự thảo thông tư hướng dẫn về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế, các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ chuyển đổi bao gồm:

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác) gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng…

Phí, lệ phí và các khoản thu khác do các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu, khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí và các khoản thu khác.

Phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam được phép thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ (được quy định tại văn bản quy định về mức thu phí, lệ phí).

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định cũng thuộc trường hợp khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Ngoài ra, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)./.

Nhật Minh