Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII, cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị quan tâm bố trí đủ kinh phí trong năm 2016 cho tất cả các đối tượng người có công được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg để sửa chữa, làm mới nhà ở.

Trong văn bản trả lời cử tri vừa được gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Trong đó, năm 2013 thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, trong năm 2014 các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới rà soát, báo cáo năm 2013.

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 và 10 địa phương (trong đó có tỉnh Bạc Liêu) mới rà soát và đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định là 80.000 hộ, với kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP là 2.516,7 tỷ đồng (trong đó tỉnh Bạc Liêu có 1.170 hộ, mức hỗ trợ từ NSTW là 44,46 tỷ đồng).

Đến nay, ngân sách trung ương đã hỗ trợ đủ cho 63 địa phương là 2.516,7 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu là 44,46 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn NSTW hỗ trợ NSĐP thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo số liệu địa phương đã báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp.

Ngoài 80.000 hộ đã bố trí đủ kinh phí, đến nay đã có 62/63 địa phương phê duyệt và phê duyệt bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với số hộ là 254.738 hộ, bằng 3,18 lần so với số liệu báo cáo ban đầu.

Bộ Tài chính cho biết, về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có các văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 và số 8614/VPCP-KTN ngày 30/10/2014 chỉ đạo: hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ về nhà ở cho số hộ người có công với cách mạng theo số liệu địa phương đã báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp.

Đối với số đối tượng người có công phát sinh tăng so với số đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh rà soát chặt chẽ, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1346/VPCP-KTN.

Việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho số đối tượng này sẽ xử lý dần theo khả năng ngân sách, phù hợp với quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội./.

Hoàng Lâm